ecliptic

دسته بندی برچسب ها با عنوان "RS" در اکلیپتیک

سطوح پردازش دیتا در سنجش از دور

مقدمه سطوح پردازش دیتا در سنجش از دور انرژی الکترومغناطیسی)رفلکتانس، رادیانس (از سمت اشیا رسیده به سنجنده ها همیشه دارای اعوجاج و نویز خارجی و دستگاهی سنجنده ها هستند که در مقادیر DN  تصاویر ذخیره می شوند، که بیشتر آن ها شامل اثرات لایه های مختلف اتمسفر و غیره بر روی ...

استخراج داده ها از تصاویر دیجیتال

استخراج داده ها از تصاویر دیجیتال  استخراج دادهها در تصاویر دیجیتال بر خلاف عکس که توسط چشم انسان انجام می شود؛ توسط کامپیوتر صورت می گیرد.کامپیوتر خود این عمل را توسط الگورتیم های یادگیری ماشین که جزئی مهم از هوش مصنوعی است را انجام می دهد. روش های استخراج داده از ...