ecliptic

دسته بندی برچسب ها با عنوان "کنکور_ارشد" در اکلیپتیک

معرفی مهندسی نقشه برداری از کارشناسی تا کارشناسی ارشد

مهندسی نقشه برداری یکی از شاخه های مهندسی و نشات گرفته از ریاضیات کاربردی است؛ این رشته که در بیشتر کشور های دنیا با نام مهندسی ژئوماتیک (علم شناخت زمین)شناخته میشود دلیل این امر آن است که نقشه برداری تنها یک بخش کوچک از تمام علومی است که یک مهندس ...