ecliptic

دسته بندی برچسب ها با عنوان "کلاس آر اس" در اکلیپتیک

استخراج داده ها از تصاویر دیجیتال

استخراج داده ها از تصاویر دیجیتال  استخراج دادهها در تصاویر دیجیتال بر خلاف عکس که توسط چشم انسان انجام می شود؛ توسط کامپیوتر صورت می گیرد.کامپیوتر خود این عمل را توسط الگورتیم های یادگیری ماشین که جزئی مهم از هوش مصنوعی است را انجام می دهد. روش های استخراج داده از ...

نمودار یا منحنی رفتار طیفی

منحنی رفتار طیفی به نموداری که محور افقی آن طول موج و محور عمودی آن انعکاس بازتابی جسم است؛  گفته می شود.  در واقع مقدار انرژی که به سنجنده  می رسد بستگی زیادی به چگونگی تعامل انرژی و جسم دارد. این مقدار برای مواد مختلف و هر جسمی، مقداری متفاوت را ...