ecliptic

دسته بندی برچسب ها با عنوان "کتاب" در اکلیپتیک

کتاب Digital analysis of remotely sensed imagery

Digital analysis of remotely sensed imagery یا آنالیز دیجیتال تصاویر سنجش از دوری به زبانی آسان  و با حداقل واژگان فنی ، نوشته شده است،  این کتاب پوشش کاملی از کل فرآیند تجزیه و تحلیل داده های از راه دور را به منظور تولید بازنمایی دقیق در سرفصل های موضوعی ...