ecliptic

دسته بندی برچسب ها با عنوان "نمودار رفتار طیفی" در اکلیپتیک

نمودار یا منحنی رفتار طیفی

منحنی رفتار طیفی به نموداری که محور افقی آن طول موج و محور عمودی آن انعکاس بازتابی جسم است؛  گفته می شود.  در واقع مقدار انرژی که به سنجنده  می رسد بستگی زیادی به چگونگی تعامل انرژی و جسم دارد. این مقدار برای مواد مختلف و هر جسمی، مقداری متفاوت را ...