ecliptic

دسته بندی برچسب ها با عنوان "فینیشر" در اکلیپتیک

راه سازی و ماشین ها :ماشین فینیشر

با پیشرفت علوم و لزوم افزایش کیفیت اجرایی و سرعت عملیات عمرانی استفاده از ماشین هایی با کارایی بالا ضروری به نظر می رسد. در این راستا با یاد آوری چند نکته به طور خلاصه با فینیشر و فرایند به کارگیری و استفاده از آن آشنا می شویم. فرایند حمل آسفالت ...