ecliptic

دسته بندی برچسب ها با عنوان "فتوگرامتری" در اکلیپتیک

مفهوم کارتوگرافی و تعاریفی از آن

بشر در دنیایی زندگی می کند که اطرافش را پدیده ها و اشیاء گوناگون فرا گرفته است . او باید به منظور بهتر زیستن و ارضای حس کنجکاوی به مشاهده آنها پرداخته و برای شناختشان آنها را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد . بعضی از این اشیاء آنقدر کوچک ...