ecliptic

دسته بندی برچسب ها با عنوان "سنجش از ودر" در اکلیپتیک

استخراج داده ها از تصاویر دیجیتال

استخراج داده ها از تصاویر دیجیتال  استخراج دادهها در تصاویر دیجیتال بر خلاف عکس که توسط چشم انسان انجام می شود؛ توسط کامپیوتر صورت می گیرد.کامپیوتر خود این عمل را توسط الگورتیم های یادگیری ماشین که جزئی مهم از هوش مصنوعی است را انجام می دهد. روش های استخراج داده از ...