ecliptic

دسته بندی برچسب ها با عنوان "سطوح پردازش دیتا در سنجش از دور" در اکلیپتیک

سطوح پردازش دیتا در سنجش از دور

مقدمه سطوح پردازش دیتا در سنجش از دور انرژی الکترومغناطیسی)رفلکتانس، رادیانس (از سمت اشیا رسیده به سنجنده ها همیشه دارای اعوجاج و نویز خارجی و دستگاهی سنجنده ها هستند که در مقادیر DN  تصاویر ذخیره می شوند، که بیشتر آن ها شامل اثرات لایه های مختلف اتمسفر و غیره بر روی ...