ecliptic

دسته بندی برچسب ها با عنوان "دیستومتر" در اکلیپتیک

مقدمه ای بر ژئودزی و تاریخچه آن

           در مقدمه ای بر ژئودزی باید شما تعریفی از این دانش خاص داشته باشید ؛ژئودزی یکی از مهم ترین موضوعات مهندسی ژئوماتیک است این علم به طور گستدره به بررسی و تعیین شکل هندسی زمین و میدان ثقل آن و تغییرات میدان ثقل با تغییرات زمانی ...