ecliptic

دسته بندی برچسب ها با عنوان "ترجمه متن نقشه برداری" در اکلیپتیک

60 لغت انگلیسی پرکاربرد و پرتکرار در مهندسی ژئوماتیک

بر تمامی افراد تاثیر بسزای زبانی غیر از زبان مادری بر یادگیری پوشیده نیست ؛ در این میان زبان انگلیسی زبانی است ،جامع که در بین تمامی افراد تحصیل کرده ی جهان با هر رنگ و زبان و قومی مشترک است . چون بسیاری از متون علمی رشته ی ژئوماتیک به ...