ecliptic

دسته بندی برچسب ها با عنوان "ترانشه" در اکلیپتیک

ترانشه (Trench) چیست؟ پیدایش آن و نکاتی جامع در مورد آن

ترانشه چیست؟ ترانشه به فرورفتگی‌های مصنوعی یا طبیعی در سطح زمین گفته می‌شود که ژرفای آن‌ها از پهنایشان بیشتر و پهنای آن‌ها از درازایشان بسیار کمتر است. نکات: ✅ ترانشه به وجود اختلاف ارتفاع زیاد در مقطع کوچک عرضی میگویند. ✅ در زمان خاکبرداری به دیوارهای قائم ترانشه و به دیوارهای افقی برم میگویند. ✅ ...