ecliptic

دسته بندی برچسب ها با عنوان "تراز یابی" در اکلیپتیک

پروفیل عرضی جاده در راه سازی

یکی از کاربرد های ترازیابی مستقیم تهیه ی پروفیل (نیم رخ ) های طولی و عرضی است.  نیم رخ طولی یک نمودار ترسیمی از تغییرات ارتفاعی زمین در طول محور مسیر است .در حالی که پروفیل عرضی یک نمودار ترسیمی از تغییرات ارتفاعی زمین در امتداد عمود بر محور مسیر ...

راه سازی و ماشین ها :ماشین گریدر

از ماشین گریدر براي پخش خاك، تنظیم سطح راه، شیب دادن به سطح راه، ایجاد و تنظیم شانه هاي راه، اجراي v کارهاي عمومی ساختمانی نظیر کانال سازي اعم از مقطع یا ذوزنقه، مخلوط کردن انواع خاك با دانه بندي هاي مختلف، رد میکس، پخش آسفالت و برف روبی استفاده می شود. ...