ecliptic

دسته بندی برچسب ها با عنوان "تاریخچه" در اکلیپتیک

تاریخچه ی هیدروگرافی

مقدمه هیدروگرافی(Hydrography) از واژه ی یونانی هیدرو (آب یا سیال)و گرافی (ترسیم)تشکیل شده است و شاخه ای از علم ژئودزی میباشد که با مشاهده و مطالعه  به بررسی مشخصات فیزیکی آب ها (اقیانوس ها ، دریاها، دریاچه ها، مخازن سد و رودخانه ها ) می پردازد .در هیدروگرافی  با تعین یک ...

مقدمه ای بر ژئودزی و تاریخچه آن

           در مقدمه ای بر ژئودزی باید شما تعریفی از این دانش خاص داشته باشید ؛ژئودزی یکی از مهم ترین موضوعات مهندسی ژئوماتیک است این علم به طور گستدره به بررسی و تعیین شکل هندسی زمین و میدان ثقل آن و تغییرات میدان ثقل با تغییرات زمانی ...