ecliptic

دسته بندی برچسب ها با عنوان "آموزش سنجش از دور" در اکلیپتیک

خطای رادیومتریک و تصحیح خطای رادیومتریک

خطای رادیومتریک [1] خطای رادیومتریک به مجموعه ی خطاهایی گفته می شود که در اثر عدم همخوانی مقدار انرژی الکترومغناطیس منتشر شده یا منعکس شده از یک شئ بر روی سنسور با مقدار انرژی منتشر شده یا منعکس شده از همان شئ، به وجود می آیند. این خطاها باعث تغییر میزان واقعی ...

نمودار یا منحنی رفتار طیفی

منحنی رفتار طیفی به نموداری که محور افقی آن طول موج و محور عمودی آن انعکاس بازتابی جسم است؛  گفته می شود.  در واقع مقدار انرژی که به سنجنده  می رسد بستگی زیادی به چگونگی تعامل انرژی و جسم دارد. این مقدار برای مواد مختلف و هر جسمی، مقداری متفاوت را ...