ecliptic

پروفیل عرضی جاده در راه سازی

یکی از کاربرد های ترازیابی مستقیم تهیه ی پروفیل (نیم رخ ) های طولی و عرضی است.  نیم رخ طولی یک نمودار ترسیمی از تغییرات ارتفاعی زمین در طول محور مسیر است .در حالی که پروفیل عرضی یک نمودار ترسیمی از تغییرات ارتفاعی زمین در امتداد عمود بر محور مسیر است و به یک فاصله از دو طرف است .

پس از مطالعات اولیّه، زمین شناسی، نقشه برداری های لازم و تعیین مسیر وطراحی اولیه، پروفیل طولی و عرضی راه تهیه می شود.

پروفیل طولی

پروفیل طولی

برای تهیه پروفیل طولی، خط زمین طبیعی براساس ارتفاعات برداشت شده زمین ترسیم می شود، بعداً خط پروژه که بر اساس طرح اولیّه تهیه شده است ترسیم می گردد (خط پروژه ، خط نهائی وتمام شده وسط جاده می باشد). پروفیل طولی خط طولی وسط جاده را نشان می دهد و سایر مشخصات جاده در پروفیل های عرضی و دیتیل های اجرائی مشخص می کردد.

پروفیل عرضی

پروفیل عرضی که جهت اجرا و محاسبه حجم عملیات خاکریزی و خاکبرداری مورد استفاده قرار می گیرد بایستی با دقت و حوصله زیادی تهیّه گردد، پروفیل عرضی اکثراً براساس پستی بلندی های زمین طبیعی تهیه می شود ولی در مناطقی که زمین طبیعی هموار باشد به فاصله هر ده یا پانزده متر، به نسبت موقعیت زمین طبیعی تهیه می شود.

بهترین حالت برای تهیه پروفیل عرضی این است که پس از میخ کوبی پروفیل طولی مسیر، نقاط پروفیل عرضی در محل های مورد نیاز تعیین گردیده و میخ کوبی شود و عرض جاده در آن نقاط با اضافه چند متر بیشتر برحسب موقعیت، میخ کوبی شده و ترازیابی گردد و سرانجام بر اساس رقوم به دست آمده پروفیل عرضی ترسیم گردد.

پروفیل عرضی در خاکبرداری ها

در خاکبرداری ها چند حالت پیش می آید : اول این که زمین طبیعی نسبتاً هموار باشد در این صورت با محاسبه عرض جاده با درنظر گرفتن شیب عرضی جاده و ضخامت روسازی(سساب بیس، بیس، رویه آسفالت) عرض خاکبرداری به صورت قائم مشخص می شود. برای محاسبه طول نهائی پروفیل عرضی با در نظر گرفتن شیب تعریف شده برای طرفین جاده و ارتفاع خاکبرداری در انتهای عرض جاده عرض نهائی خاکبرداری محاسبه وترسیم می گردد.

حالت دوم حالتی است که زمین طبیعی عرض جاده در محل پروفیل شیبدار باشد. در این حالت راحت ترین نوع پیدا کردن نقطه انتهائی پروفیل (یعنی نقطه شروع خاکبرداری) ازطریق ترسیم می باشد. به این ترتیب که در نقطه انتهائی عرض جاده ارتفاع و رقوم را معین کرده وشیب زمین را ازطریق نقشه برداری مشخص کرده و با ترسیم شیب زمین وشیب کناری خاکبرداری نقطه تلاقی دوشیب را به دست آورده وبدین ترتیب پروفیل را ترسیم نمود.

پروفیل عرضی در خاکریزی

IMG_20160403_220643
باتوجه به اینکه پروفیل عرضی درخاکریزی ملموس تر می باشد لذا کشیدن آن هم به نسبت راحت تر است.
در زمین هموار براساس رقوم پروژه اکس جاده و کسر ضخامت روسازی و شیب عرضی جاده خط بالائی پروفیل ترسیم می شود، بعداً خط زمین طبیعی براساس رقوم برداشت شده ترسیم گردیده و با توجه به شیب خاکریزی جاده که عموماً یک به یک در نظرگرفته می شود، ترسیم پروفیل تکمیل می گردد.

در مواردی که خاکریزی درشیب باشد ترسیم پروفیل به ترتیب ترسیم در خاکبرداری خواهدبود .

:اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *